Oppdretts-
teknologi

Fjordbasert og konvesjonell oppdrett

Det er et stort potensial for videreutvikling av teknologi og løsninger. Det finnes også mange unike løsninger og teknologier i dag som forbedrer produksjonen gjennom digitalisering, bruk av big-data, overvåking og lokalitets- og soneoptimalisering. Et utall av dagens og morgendagens løsninger vil bli presentert under AquaNext. Dette er årets viktigste arena for kunnskapsutvikling og deling. Under konferansen vil det tas opp tema som:

 • Hvordan kan digitalisering og bruk av big-data forenkle overvåking av produksjonen.
 • Materialer som er bærekraftig/gjenvinnbare konstruksjoner, nøter/kobber/impregnering.
 • Nedsenkbare merder, hvordan håndtere prøvetaking, opprettholde fiskehelse, fôring og miljøovervåking.
 • Arealtilgang.
 • Algeoppblomstring.
 • Elektrifisering av drift.
 • Miljøovervåking og predikasjon.

Semi-lukket i sjø (S-CCS)

Den norske lakseindustrien står overfor utfordringer knyttet til lus, rømming, sykdommer og miljøpåvirkning. Semi-lukkede oppdrettsanlegg (S-CCS) har blitt foreslått som en løsning for å redusere disse utfordringene. I S-CCS er oppdrettsfisken separert fra det naturlige miljøet av en fysisk barriere, og tiden fisken tilbringer i åpne merder reduseres. S-CCS kan være et viktig supplement til dagens tradisjonelle oppdrettsanlegg avhengig av lokalitet. Samtidig er også noen utfordringer som må adresseres for å gjøre dem til levedyktige og kostnadseffektive løsninger. Aktuelle tema:

 • Post-smolt strategi.
 • Oppsamling av sedimenterbart avfall.
 • Autonome systemer.
 • Kontrollert tilgang til fôr.

Landbasert

Ved å flytte deler av produksjonen av fisk på land kan man avlaste arealene i sjø.  Landbaserte etableringer kan muliggjør produksjon nærmere konsumentmarkedene. Landbasert løser en rekke av dagens utfordringer som lakselus, rømming og påvirkning på lokal fauna. Landbasert produksjon har også introdusert flere utfordringer som også vil bli diskutert under konferansen. Aktuelle tema: 

 • Overvåking og kontroll.
 • Biologisk risikostyring.
 • Slam og slamhåndtering.
 • Alternative forretningsmodeller/finansiering.
 • Vannkvalitet.
 • RAS introduserer også nye utfordringer, gjellehelse, vannmiljø.
 • Sirkulærøkonomi.
 • Enda forbeholdt arter med høy betalingsvilje.

Eksponert havbruk

Havbruk til havs og eksponerte områder vil gi tilgang på nytt areal og store muligheter for økt vekst. Det har et stort globalt potensialt. Havbruk til havs gir helt nye utfordringer med krevende ytre forhold, lange avstander til infrastruktur og lite kartlagte betingelser for oppdrett av atlantisk laks. I denne verdikjeden søker man nye innovasjoner og kunnskap som reduserer energibruk og klimaavtrykk, samt tilbyr fisken gode livsbetingelser.

Vil vi kunne lykkes? Aktuelle tema:

 • Tilgang på robust post-smolt.
 • Elektrifisering i alle ledd.
 • Optimalisert fôr/undervannsfôring.
 • Fleroperasjonelle fartøy.
 • Logistikk og HMS.
 • Potensiale for andre marine arter.

Vi gleder oss til å se deg på AquaNext!

Om virksomheten din driver med fôr, biologi, teknologi eller leverer andre tjenester innen havbruk, er AquaNext stedet å være til stede. Det blir en viktig arena for å skape nye forretningsmuligheter. Bestilling av stands kan gjøres fra 1. mai. Ønsker du mer informasjon eller har innspill til oss, kontakt oss på e-post: sigurd.vik@aquanext.no eller +47 92 62 92 00.